Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., CIF: B-64709223, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40037 Foli 103, Fulla Nº B3577517 Inscripció 2º. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L´usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.espaiwellness.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. o a tercers.
ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L.
Amb els límits establerts a la llei, ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d´ Internet d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L.
Així mateix, per accedir als serveis que ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en PG. CONCA DEL BESOS, 12 – 08403 GRANOLLERS (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a info@espaiwellness.com
Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@espaiwellness.com, manifestant la seva voluntat.
Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. En el cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.
A efectes d’ allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, en el cas que ens proporcioni les dades del seu currículum, informar-li que aquestes són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenteixen que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’ adreça de correu electrònic que es facilitin s’ incorporin al fitxer del que és responsable ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., amb el fi d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’ estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.
Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el plaç d’ un any, passat el qual ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. procedirà a la seva total destrucció.
ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. Garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d´ oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva comunicació per escrit a ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., PG. CONCA DEL BESOS, 12 – 08403 GRANOLLERS (BARCELONA).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts proporcionats per ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.
ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
En cap cas ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.
ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.
De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ ESPAI ESPORT WELLNESS, S.L.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

adminAvís legal