Avís legal - Espai Wellness

Avís legal

Avís legal, política de privacitat i cookies

1.- AVÍS LEGAL

2.- POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB I COOKIES

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL informa que l’accés i l’ús de la pàgina web de la seva titularitat es regirà i quedarà subjecte a les presents condicions generals (avís legal i polítiques de privacitat) d’ús que posem a disposició dels usuaris.

La utilització de la pàgina web www.espaiwellness.com (des d’ara -el lloc web-) atribueix la condició d’Usuari. L’accés i ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de les presents condicions generals, pel que l’Usuari ha de llegir detingudament les mateixes cada vegada que accedeixi al lloc web per tal de conèixer les successives versions com a conseqüència de les modificacions o actualitzacions realitzades.

L’accés i ús dels continguts del lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per això recomanem que es faci un ús responsable i no s’incompleixi el que disposa el present text legal, ni les normes ni legislacions que siguin aplicables.   Per solucionar qualsevol dubte sobre el contingut de les mateixes té a la seva disposició el nostre correu electrònic en l’apartat d’informació.

A més d’aquestes condicions generals, també podran ser d’aplicació altres condicions particulars que seran informades en cada cas, quedant les condicions generals com subsidiàries en allò que no es contradiguin.

 1. AVÍS LEGAL

Dret d’informació

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ESPAI ESPORT WELLNESS, SL com a titular de la pàgina web www.espaiwellness.com i del seu contingut, posa a disposició dels usuaris d’aquesta pàgina web amb residència o accés des del territori espanyol, la següent informació de caràcter general:

DADES DEL RESPONSABLE

 • Denominació Social: ESPAI ESPORT WELLNESS, SL
 • Domicili social: Passeig Conca del Besòs, 12
 • CIF / NIF: B64709223
 • Telèfon: 938618704
 • e-Mail: info@espaiwellness.com
 • Domini: espaiwellness.com
 • Inscrita en el RM de Barcelona, Tom 40037, foli 100 fulla B 357517, inscripció primera
 • Delegat de Protecció de Dades: AGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS
 • Contacti DPD .:   lopd@agora-sa.com

 

Edat per accedir

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL no es fa responsable de la veracitat de les dades rebudes a través d’internet. Els serveis oferts per ESPAI ESPORT WELLNESS, SL, estan dirigits a majors de 18. Per això els menors de 18 anys no podran accedir i facilitar informació en els registres i / formularis que puguin existir en qualsevol part del nostre lloc web.

Està prohibit l’accés a aquesta pàgina web a totes aquelles persones que siguin menors de 18 anys, o sent de major edat no puguin ser destinataris dels serveis oferts per l’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL de conformitat amb la legislació del domicili des del qual accedeixin a aquesta pàgina web.

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL es reserva el dret a comprovar, si és el cas, l’edat de l’usuari. Per a això podrà sol·licitar el lliurament del DNI.

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, ESPAI ESPORT WELLNESS, SL es reserva, conforme a la legislació espanyola vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees de la pàgina web per la qual cosa l’usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L’accés autoritzat a aquestes àrees reservades podrà controlar-se a través de l’ús de nom d’usuari i contrasenya o un altre mecanisme similar, la composició ha de proposar l’usuari i validada per l’administrador de sistemes de la pàgina web.

L’ús del nom d’usuari i la contrasenya és personal i intransferible. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret les dades relatives al procés d’accés, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la divulgació a tercers.

En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement d’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL a través d’algun dels mitjans de contacte indicats a l’apartat d’informació.

Ús dels continguts

L’usuari s’obliga a utilitzar les informacions i serveis del lloc web de conformitat amb la llei i les presents condicions generals, sense actuar en contra la moral, els bons costums i l’ordre públic.

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL vetllarà en tot moment pel respecte a l’ordenament jurídic espanyol vigent en l’ús per part dels usuaris d’aquesta pàgina web, i es reserva el dret a denegar discrecionalment en qualsevol moment i sense necessitat de preavís l’accés de qualsevol usuari a aquesta web o a alguna part de la mateixa quan es doni alguna de les conductes no permeses d’acord amb les presents condicions d’ús.

Responsabilitat

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a l’usuari sobre errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Així mateix, no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat dels continguts d’aquesta pàgina web, de manera que la utilització dels mateixos per part dels usuaris es porta a terme pel seu propi compte i risc sense que, en cap cas, puguin exigir responsabilitats a ESPAI ESPORT WELLNESS, SL per aquestes circumstàncies.

Propietat intel·lectual

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de   seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL o bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització ESPAI ESPORT WELLNESS, SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL.

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Jurisdicció

La relació entre ESPAI ESPORT WELLNESS, SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tribunals de BARCELONA. La redacció de les condicions generals (Avís Legal i polítiques de privacitat) han estat redactades en espanyol a l’efecte d’interpretació del text legal.

Modificacions de les condicions i vigència

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma i lloc a la que aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL compleix amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i està finalitzant la seva adaptació del Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la normativa vigent en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, ESPAI ESPORT WELLNESS, SL informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes dels termes exposats en la present política de privacitat, com a conseqüència dels canvis normatius i interns que obliguin a la seva actualització. En tot cas, sempre acomplirà a la normativa de protecció de dades.

Titular del fitxer i tractaments

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL, a través del lloc web, pot recollir informació personal dels usuaris, per això, recomanem la lectura de la present política de privacitat on informem sobre l’ús i tractament de les dades que està previst realitzar-se.

A cada formulari on es demanin dades de caràcter personal s’informarà o es tindrà accés a la informació relativa a les operacions de tractament que es vagin a realitzar amb la informació facilitada de forma clara i accessible.

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL li sol·licitarà, si és el cas, el consentiment respecte dels tractaments que així ho requereixin. Respecte a l’ús de les dades recollit amb fins comercials, si escau, inclou el nou mecanisme per negar-se a rebre aquest tipus de comunicacions.

Les dades recollides a través dels diferents mitjans de contacte posats a disposició en el lloc web (telèfon, email, adreça postal, formularis de la web), seran incloses en els fitxers de (extints a partir de maig de 2018)ESPAI ESPORT WELLNESS SL, que han estat degudament declarats en el Registre General de l’Agència espanyola de protecció de dades (organisme encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades segons la legislació espanyola vigent), com a responsable dels mateixos.

Amb caràcter general les dades facilitades s’incorporen als fitxers amb la finalitat d’atendre les sol·licituds o consultes d’informació realitzades directament per l’usuari, i remetre-li comunicacions sobre els nostres serveis, productes, esdeveniments i activitats, sense perjudici de l’existència d’altres finalitats indicades expressament abans de procedir a la recollida de les dades.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. Si en algun formulari on li sol·licitem les seves dades hi haguésssin dades opcionals, quedaran degudament identificats els camps que sigui obligatori introduir. En cas que no siguin facilitades totes les dades requerides, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats o fins i tot podria arribar a denegar el servei sol·licitat.

La comunicació de dades personals per part de l’usuari a través de qualsevol mitjà disponible al web suposa el consentiment lliure, inequívoca, específica, exprés i informat al tractament d’aquests, Si no vols que les teves dades siguin tractades, preguem a l’usuari que no comuniqui les seves dades, marqui si és el cas la casella corresponent i / o no continuï navegant pel lloc web.

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL no es fa responsable de la veracitat de les dades rebudes a través d’internet atenent als principis de la bona fe contractual, fins i tot aquells que subministrin si és el cas menors sortejant el que disposa el present avís legal.

Les dades van destinats a recollir les dades necessàries per a les sol·licituds d’informació i, en cas de no oposar-se, a la remissió d’informació d’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa:

– Per escrit, al costat d’una fotocòpia del seu DNI o un altre document equivalent que permeti identificar-lo dirigida a l’adreça postal indicada en l’apartat 1.  Per email signat digitalment pel sol·licitant o remetre una còpia del DNI adreçat al correu electrònic:   info@espaiwellness.com

Per deixar de rebre nous missatges amb informació comercial, es podrà si escau, tramitar a l’enllaç per a la baixa que s’indiqui en el correu rebut o enviant un correu electrònic a l’adreça   info@espaiwellness.com  indicant en l’assumpte “NO + INFO” des de la direcció electrònica que es rebin les comunicacions. En cas de no desitjar rebre cap tipus de comunicació d’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL us recomanem que comuniqui al seu correu la baixa per a tots els tractaments de dades amb fins d’enviaments comercials, perquè en cas d’estar donat d’alta en diferents llistes no vegi frustrat el seu intent de donar-se de baixa.

Cessió de les dades

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés , informat, i inequívoc per part dels titulars.

Mesures de seguretat

ESPAI ESPORT WELLNESS, SL és conscient de la preocupació de l’usuari per la seguretat, per això ha optat per implementar els nivells de seguretat adaptat als riscos de les operacions de tractament per a l’adequat funcionament, funcionalitats i dels seus serveis la web així com dels fitxers  i tractaments, preservant la integritat i seguretat de les dades i informacions emmagatzemades per tal d’evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, naturalesa, abast, fins i context de les dades emmagatzemades i els riscos als que estiguin exposats tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural. Els serveis que són prestats per tercers disposen de les mesures de seguretat necessàries per complir amb la legislació vigent en els mateixos termes exposats.

En ESPAI ESPORT WELLNESS, SL volem que el servei que els nostres clients rebin ofereixi una experiència d’usuari satisfactòria i segura, de manera que només triem proveïdors de reputada trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per evitar la seva pèrdua, mal ús o accés per persones no autoritzades.

A més garantim que el nostre personal està subjecte a l’obligació de confidencialitat respecte a la informació que sigui tractada per ESPAI ESPORT WELLNESS, SL.

Política de cookies

El web d’ESPAI ESPORT WELLNESS, SL utilitza cookies. Si utilitza aquesta web implícitament està acceptant aquesta política de cookies i consent que usem cookies d’acord amb els termes aquí indicats.

Què són les cookies?

Una galeta és un petit arxiu que s’instal·la en el disc dur del seu ordinador perquè el lloc web pugui identificar-lo i recordar-ho per personalitzar les seves preferències o eliminar la necessitat d’omplir formularis o dades en futures visites. També permet a un lloc web monitoritzar el patró o comportament de navegació dels usuaris.

Hi ha dos tipus de cookies, “cookies de sessió” i “cookies permanents”. Les “cookies de sessió” només duren el temps que els usuaris fan servir la pàgina web i s’esborren del seu ordinador quan l’usuari tanca el navegador. Per contra, les “cookies permanents” romanen emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari més enllà del tancament de sessió fins que són esborrades o fins que arriben a la data de caducitat programada.

Els usuaris poden configurar els navegadors perquè aquests els avisin amb un avís de l’existència de “cookies” en els llocs web visitats, o per impedir directament que les “cookies” puguin instal·lar-se en els seus discos durs. Limitar l’ús de cookies pot impedir el correcte funcionament de la pàgina web o limitar algunes funcionalitats.

En el moment que ho desitgi pot desactivar i esborrar les cookies del seu ordinador. Aquest procés sol realitzar des del panell d’eines o configuració del seu navegador web.

Què cookies utilitza el lloc web?

Aquesta pàgina web utilitza “cookies de sessió” i “cookies permanents”. Utilitzem cookies amb els següents fins:

 • Per millorar la usabilitat de la pàgina web
 • Per administrar el lloc web

Normalment, fem servir cookies per facilitar la gestió de la pàgina web, per millorar la seva usabilitat i amb fins de màrqueting. També podem utilitzar cookies per identificar quines pàgines estan visitant. Això ens ajuda a analitzar la informació sobre el trànsit web i millorar el nostre lloc web per adaptar-lo a les necessitats del client. Només utilitzem aquesta informació amb fins estadístics.

Les cookies no contenen cap informació que l’identifiqui personalment, una galeta no ens dóna accés al seu ordinador ni a cap informació sobre vostè.

Cookies de terceres parts

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics que és un servei d’analítica web i estadístiques ofert per Google Inc. que utilitza cookies que són emmagatzemades en els ordinadors dels usuaris. La informació generada relacionada amb el nostre lloc web serà utilitzada per crear informes sobre l’ús del web. Google emmagatzemarà i utilitzarà aquesta informació d’acord amb els límits establerts en la seva política de privacitat. La política de privacitat de Google està disponible en   www.google.com/privacypolicy.html

Com puc desactivar o eliminar les cookies?

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. A continuació us expliquem com configurar les cookies en els més destacats navegadors:

Si vostè continua sense canviar la configuració   i permet l’activació de les cookies, els ho agraïm ja que aquestes ens permeten millorar els nostres serveis. En aquest cas,   entendrem que accepta la utilització de les cookies per part del web.

Si per contra desactiva la configuració de cookies i configura el seu navegador per no   acceptar les cookies, alguns serveis que requereixen d’   “Inici de sessió”   no es poden utilitzar alguns dels nostres serveis, ni estarà aprofitant al màxim la seva experiència de navegació al nostre lloc web.

Ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment a l'acceptació de les esmentades galetes i acceptant la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies